Một số hình ảnh và video
giới thiệu các đoàn văn nghệ
và diễn tiến của Đại hội lần V - 2019.


  • Các Đoàn Văn Nghệ
  • Diễn tiến Đại Hội 2019
.Đoàn VNDT Lạc Hồng

 

 

 

   

 

 

 

   
   
Đoàn Hướng Việt

 

 

 

   

 

 

 

   
   
Đoàn Tre Việt

 

 

 

   

 

 

 

   
   
Đoàn ....  
   
Đoàn ......  
   
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   
   
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   
   


Trang Chính
| Ban Tổ Chức | Chương Trình | Thành Phần Tham Dự | Địa Điểm | Ghi Danh | Bài Viết | Photo & Video |

DHANTTVN2019 Copyright © Đoàn VNDT Lạc Hồng - Designed by T.Le , Nov 2017.